sent 10/11/63
update 10/11/63 
 

 

"การประเมินอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา”

(ฝ่ายการจัดการ)

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องพระพร อาคารอำนวยการ ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ คุณชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะกรรมการประเมินอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประเมินอาคาร 1919 เพื่อเป็นอาคารต้นแบบในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่น และในโอกาสนี้คุณสุชิรา ศิรานนท์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมด้วย