sent 30/10/63
update 30/10/63 
 

 

"กิจกรรมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง”

(ระดับมัธยมศึกษา)

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเรียน 130 ปีฯดังมีรายการดังต่อไปนี้
1.ออกแบบป้ายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ครอบครัวพอเพียง
2.วาดภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
3.ผ่านการอบรมแกนนำครอบครัวพอเพียง รุ่นที่ 14
4. ผ่านการเข้าร่วมโครงการไม่เอาเราไม่โกง ของสำนักงาน ปปช.