sent 29/10/63
update 29/10/63 
 

 

"ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “ร่างกายของฉัน ฉันดูแลได้”

(ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน)

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และทีมงานครูห้องสมุด ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “ร่างกายของฉัน ฉันดูแลได้” ของคุณสิรินยา เบอร์บริดจ์ บิชอพ เป็นหนังสือที่สอนให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายตนเอง เคารพตนเอง และยอมรับตัวตนผู้อื่น พร้อมรับมอบกระเช้าหนังสือนิทานจากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ B2S ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด์