sent 28/10/63
update 28/10/63 
 

 

"รับมอบถังสำหรับใส่หน้ากากอนามัยใช้แล้ว และชุดคลุมป้องกันเชื้อจากเขตวัฒนา”

(ฝ่ายการจัดการ)

อาจารย์ปรัชญา พุดดี รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการจัดการ เป็นผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในการรับมอบถังสำหรับใส่หน้ากากอนามัยใช้แล้ว และชุดคลุมป้องกันเชื้อจากเขตวัฒนา โดยคุณอาภารัตน สุขวงษ์ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตวัฒนา และร่วมกับฝ่ายการจัดการของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ ด้วยการนำเศษเปลือกผลไม้มาผลิตเป็นน้ำยาซักล้างทำความสะอาด วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563