sent 26/10/63
update 26/10/63 
 

 

"การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story Telling Competition 2020”

(ระดับประถมศึกษา)

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ Story Telling Competition 2020 จัดโดยคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเรียนระดับประถมศึกษา