sent 09/10/63
update 09/10/63 
 

 

"กิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ”

(งานแนะแนวระดับมัธยมศึกษา)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมรับฟังแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อหัวข้อ “เส้นทางสู่โอกาสทางอาชีพในระดับนานาชาติ (Pathways to the Global Career Opportunity) โดยทีมคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 130 ปีฯ