sent 06/10/63
update 06/10/63 
 

 

"ค่ายทักษะผู้นำ ปลุกพลังคิด พิชิตเป้าหมาย”

(ระดับมัธยมศึกษา)

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการอธิษฐานเปิดและกล่าวให้โอวาทกิจกรรมการเข้าค่ายภาวะผู้นำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ค่ายทักษะผู้นำ ปลุกพลังคิด พิชิตเป้าหมาย” ดำเนินกิจกรรมโดยทีมวิทยากรจากชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทย ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1-3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก