sent 02/10/63
update 02/10/63 
 

 

"กิจกรรมการบรรยายหลักสูตรนานาชาติพร้อมแนะนำโควต้าพิเศษ”

[ งานแนะแนวระดับมัธยมศึกษา ]

อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน และอาจารย์กัมปนาท ธรรมผาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเปิดกิจกรรมการบรรยายหลักสูตรนานาชาติพร้อมแนะนำโควต้าพิเศษหลักสูตรของวิทยาลัย 17 หลักสูตร โดย ดร.ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ โครงการ MEET program (โควต้าพิเศษสำหรับนักเรียนวัฒนาวิทยาลัย) คุณเกตุวรี พัฒนแก้ว และการบรรยายพิเศษหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ ดร.สุวดี ตาลาวนิช บรรยายให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 130 ปีฯ