sent 29/09/63
update 29/09/63 
 

 

"กิจกรรมฟังการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ”

(ฝ่ายวิชาการ)
อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน อธิษฐานเปิดสำหรับกิจกรรมฟังการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท. วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 130ปีฯ