sent 28/09/63
update 28/09/63 
 

 

"กิจกรรมค่ายกลางวันผู้บำเพ็ญประโยชน์”

(ระดับประถมศึกษา)

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อธิษฐานและกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายกลางวันผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดี รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี มีความอดทน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย การทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ระดับประถมศึกษา

ชมคลิป >>>