sent 18/09/63
update 18/09/63 
 

 

"ร่วมแสดงความยินดี”

(คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน)
อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน อาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าแผนก และตัวแทนครู นำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ