sent 17/09/63
update 17/09/63 
 

 

"ขยายเครือข่ายโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ”

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.หญิงดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์กัมปนาท ธรรมผาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมขยายเครือข่ายการเรียนรู้โครงการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC : Professional Learning) เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนสุริยวงศ์
จ.ราชบุรี โรงเรียนสหบำรุงวิทยา โรงเรียนบำรุงวิทยา และโรงเรียนสว่างวิทยา จังหวัดนครปฐม