sent 10/09/63
update 10/09/63 
 

 

" รับมอบนมกล่องตราเอส-26 โกล์ด โปรเกรส ยูเอสที จำนวน 290 กล่อง ”

(ระดับปฐมวัย)
อาจารย์พนิดา ปวีณชัย หัวหน้าแผนก อาจารย์สุวิมล จันทวิสูตร หัวหน้างานวิชาการและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนระดับปฐมวัย ร่วมรับมอบนมกล่องตราเอส-26 โกล์ด โปรเกรส ยูเอสที จำนวน 290 กล่อง เพื่อมอบให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย โดยรับมอบจากตัวแทนบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารนีลสันเฮส์