sent 03/09/63
update 03/09/63 
 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และการคิดเชิงคำนวณ”

[ระดับปฐมวัย]
ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล ผู้อำนวยการสถาบัน ORIGO Education อาจารย์กาญจน์กวิน ปิยะวงศ์หิรัญ นักวิชาการสถาบันฯ และอาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาคณิตศาสตร์ สสวท. โดยมีผู้บริหาร และครูผู้สอนระดับปฐมวัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และการคิดเชิงคำนวณ” เพื่อพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลายอย่างเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนตามช่วงวัย ครู และโรงเรียน วันศุกร์ที่ 4 – 5 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพระพร อาคารอำนวยการ