sent 03/09/63
update 03/09/63 
 

 

"กิจกรรม ไม่เอาเราไม่โกง”

(ระดับมัธยมศึกษา)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ร่วมกิจกรรม #ไม่เอา เราไม่โกง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti-Corruption Museum สำนักงานคณะกรรมป.ป.ช.