sent 03/09/63
update 03/09/63 
 

 

"ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนระดับมัธยมศึกษา”

(ระดับมัธยมศึกษา)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลอาร์เอสยู อินเตอร์เนชั่นแนล ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคารศตวรรษานุสรณ์