sent 01/09/63
update 01/09/63 
 

 

"โครงการ School mental health consultant.”

[ระดับปฐมวัย+งานเสริมสร้างทักษะชีวิต]

ครูระดับปฐมวัยเข้ารับความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลและแนวทางการปรับพฤติกรรม โดยคณะแพทย์ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามโครงการ School mental health consultant.

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระพร อาคารอำนวยการ