sent 31/08/63
update 31/08/63 
 

 

การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)”

(ฝ่ายวิชาการ)
อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อธิษฐานเปิดและกล่าวต้อนรับ การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)” แก่คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน หัวหน้าแผนก ครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าระดับชั้น ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพระพร อาคารอำนวยการ วิทยากรโดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ