sent 28/08/63
update 28/08/63 
 

 

"กิจกรรมสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ปีการศึกษา 2563”

[ งานศาสนกิจ ]
คณะครูและนักเรียน 3 ระดับ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ปีการศึกษา 2563 โดยคณะทีมวิทยากรจากสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (C.C.I.) มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 – วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี อาคารอายะดา กีรินกุล