sent 26/08/63
update 26/08/63 
 

 

"ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ประจำปี 2563”

[ระดับมัธยมศึกษา]
อาจารย์อวยพร แสงหิรัญ หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา อาจารย์กชณิภา วงษ์สีทา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาจารย์วรวลัญช์ ดีแท้ และ อาจารย์พริมา พุทธิสมบัติ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ประจำปี 2563 หัวข้อ “Design and create masterpiece, with laser cutting machine” วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี