sent 26/08/63
update 26/08/63 
 

 

"ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ”

(ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน ระดับมัธยม)
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ ได้แก่ -ออกแบบผลิตภัณฑ์
-ออกแบบเครื่องประดับ
-ออกแบบภายใน
-ศิลปะการถ่ายภาพ
ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อนำประสบการณ์ความรู้ไปพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน