sent 26/08/63
update 26/08/63 
 

 

"รับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2562”

(ฝ่ายวิชาการ)
อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เรื่อง “ยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)” พร้อมรับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร