sent 21/08/63
update 21/08/63 
 

 

แนะแนวการศึกษาต่อ เรื่อง "การวางแผนในการอ่านหนังสือ เป้าหมายการศึกษาต่อ และเทคนิคการทำข้อสอบ GAT PAT”

(ระดับมัธยมศึกษา)
อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และกิจการนักเรียน อธิษฐานเปิดและกล่าวต้อนรับคุณปภาวดี ศรีอภิรักษา ศิษย์เก่ารุ่น 138 และคุณบงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ ในโอกาสมาเป็นวิทยากรพิเศษแนะแนวการศึกษาต่อ เรื่อง “การวางแผนในการอ่านหนังสือ เป้าหมายการศึกษาต่อ และเทคนิคการทำข้อสอบ GAT PAT” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฟัง วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 130 ปีฯ