sent 19/08/63
update 19/08/63 
 

 

"การอบรมเรื่อง “หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”

(ระดับมัธยมศึกษา)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับการอบรมเรื่อง “หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน/CPR-RED” วิทยากรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ยุพยงค์ ทีปประสานและคณะ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ทันท่วงทีและปลอดภัย ระหว่างวันอังคารที่ 18-วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมอาคารศตวรรษานุสรณ์