sent 19/08/63
update 19/08/63 
 

 

"การอบรมนักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียงรุ่นที่ 15”

(ระดับมัธยมศึกษา)
อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อธิษฐานเปิดและเป็นประธานการอบรมนักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียงรุ่นที่ 15 จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง วิทยากรโดยคุณอริยสิริ พิพัฒน์นรา ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง คุณนพคุณ แสวงกิจ รองประธานอนุกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง คุณไพลิน หลิมศิริวงษ์ รองประธานอนุกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง และคุณเจนจิรา ชุดไทยสงค์ อนุกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์