23

sent 05/08/63
update 05/08/63 
 

 

"ขอแสดงความยินดีกับรางวัลจากการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา”

(ระดับมัธยมศึกษา)
น.ส.ปาณิศา พึ่งคำ และ น.ส.ปุณยนุช บุญกังวาน นักเรียนชั้นม.5/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ (ตามลำดับ) จากการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เรื่อง “ความปกติใหม่ (New Normal)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการใช้ทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)