23

sent 05/08/63
update 05/08/63 
 

 

"มอบเครื่องคอมพิวเตอร์”

[ฝ่ายบริหาร]
ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ร่วมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบำรุงวิทยา โดยอาจารย์ณัชชารีย์ ณัฏฐ์ธนกุลบดี ผู้จัดการโรงเรียนบำรุงวิทยาเป็นผู้รับมอบ และมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง พร้อมโต๊ะทำงานจำนวน 10 ตัวให้แก่โรงเรียนสุริยวงศ์ โดยมีอาจารย์สุรินทร์ ฟูจิตนิรันดร์ ผู้จัดการโรงเรียนสุริยวงศ์เป็นผู้รับมอบ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ สนามหน้าอาคารเรียนระดับประถมศึกษา