23

sent 05/08/63
update 05/08/63 
 

 

"ร่วมพิธีนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี โรงเรียนภาษายูเนี่ยน”

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี โรงเรียนภาษายูเนี่ยน วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย