23

sent 05/08/63
update05/08/63 
 

 

"พิธีไหว้ครู 3 ระดับ”

(ระดับปฐมวัย)
ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะครูระดับปฐมวัย ร่วมพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

(ระดับประถมศึกษา)
ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะครูระดับประถมศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี อาคารอายะดา กีรินกุล

(ระดับมัธยมศึกษา)
ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะครูระดับมัธยมศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 รุ่น 146 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์