23

sent 17/07/63
update 17/07/63 
 

 

"แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา”

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมติดเข็มแก่นักเรียนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีศาสนาจารย์สันติ แดงเรือน รักษาการศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนาเป็นผู้ประกอบพิธี วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี อาคารอายะดา กีรินกุล