23

sent 29/06/63
update 29/06/63 
 

 

"การประชุมเตรียมความพร้อมครูชาวต่างชาติก่อนเปิดภาคเรียน”

ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมครูผู้สอนชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และอาจารย์กัมปนาท ธรรมผาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมครูชาวต่างชาติก่อนเปิดภาคเรียน Mr.Andrew Grame Rowan หัวหน้าพัฒนาบุคลากรชาวต่างชาติ เป็นผู้อบรมเรื่องวัฒนธรรมไทย กฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน และ Dr.Teresita Culaling Zarate หัวหน้างานหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นผู้อบรมเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนีลสันเฮส์