23

sent 29/06/63
update 29/06/63 
 

 

"นมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียน 5 สถาบัน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย”

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดนมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียน 5 สถาบัน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อขอการทรงนำจากพระเจ้าร่วมกันในการทำพันธกิจการศึกษา ปีการศึกษา2563 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 จึงจัดนมัสการรูปแบบออนไลน์ผ่านช่อง YouTube โดยมีผู้แทนครูจากโรงเรียนไทยคริสเตียน โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง โรงเรียนสัจจพิทยา