23

sent 04/03/63
update 04/03/63 
 

 

"กิจกรรม THE SEASONS IN FASHION WEEK ”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและเดินแบบบนพรมแดงภายใต้ชื่อ กิจกรรม THE SEASONS IN FASHION WEEK ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการงานอาชีพและวิชาศิลปะ หัวข้อ "การสร้างสรรค์และออกแบบเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว นำมาดัดแปลงเป็นชุดใหม่ด้วยเทคนิคการเย็บผ้าขั้นพื้นฐาน" สอนโดย อาจารย์สิริวัฒน์ บัวประยูร และอาจารย์กาญจนา คล้ำเหลือ วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 1919