23

sent 24/02/63
update 24/02/63 
 

 

"หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกันผลิตสินค้าอาทิ หมอน ผ้าเช็ดหน้า กิ๊บติดผม ถุงผ้า สบู่ กล่องดินสอ ยางรัดผม เป็นต้น และนำไปจำหน่ายในโครงการตลาดนัดพอเพียง ณ สหกรณ์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้ในวิชาเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รู้จักปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ภายนอกโดยอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ เพื่อให้เกิดสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว สามารถดำเนินชีวิตด้วยความอดทน และมีสติปัญญา (อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน ครูผู้ดูแลโครงการ)