23

sent 18/02/63
update 18/02/63 
 

 

"กิจกรรม Good news หัวข้อ "รัก...จึงบอกต่อ" ”

ครูงานศาสนกิจ ตัวแทนจากคริสตจักรวัฒนา นักเรียนคริสเตียน นักเรียนรับเชื่อ ร่วมรับใช้พระเจ้าโดยจัดกิจกรรม Good news หัวข้อ "รัก...จึงบอกต่อ" โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและรับพระพรในด้านความรัก ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ บริเวณลานหน้าสหกรณ์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย