23

sent 18/02/63
update 18/02/63 
 

 

"กิจกรรม “World Thinking Day 2020” ”

อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานจัดกิจกรรมวันรำลึก ปี 2563 “World Thinking Day 2020” ของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับประถมศึกษา
ซึ่งองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์โลก ได้กำหนดให้มีวันรำลึก คือ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ด้วยเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือ และกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ คือ ท่านลอร์ด โรเบิร์ต บาเดน โพลล์ และเป็นวันคล้ายวันเกิดของเลดี้ บาเดน โพลล์ ประมุขของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในวันรำลึกนี้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้ร่วมกันบริจาคเงิน “เงินกองทุนวันรำลึก” ส่งไปยังองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ให้โลกน่าอยู่ โลกที่จะมีแต่สันติสุข เพราะทุกคนเรียนรู้และรู้จักการให้ ซึ่งตรงกับ Wattana Characters ข้อที่ 1 ความรักและการให้ รวมทั้งตรงกับ 17 เป้าหมายการพัฒนาโลกที่ยังยืน SDGs
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องคุณครูอุมา เปศลชีวี อาคารอายะดา กีรีนกุล