23

sent 17/02/63
update 17/02/63 
 

 

"พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด (Diploma) นักเรียนรุ่น 145 ปีการศึกษา 2562”

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด (Diploma) นักเรียนรุ่น 145 ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี อาคารอายะดา กีรินกุล