23

sent 17/02/63
update 17/02/63 
 

 

"เข้ารับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานในโรงเรียน)”

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์กุสุมา ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารและต่างประเทศ อาจารย์ดรุณี พรายแสงเพ็ชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน เข้ารับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานในโรงเรียน) ในพิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Award 2019 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย