23

sent 11/02/63
update 11/02/63 
 

 

"กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิด การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วย FUN THEORY”

อาจารย์อุ่นใจ ปฏิมาประกร ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิด การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วย FUN THEORY นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา การวางแผนการทำงาน สร้างเสริมทักษะตรรกะ เหตุผล และการคิด Deduction ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มิติสัมพันธ์ เพื่อจุดประกาย innovation
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์เกมลานละเล่น Voyage กรุงเทพมหานคร