23

sent 11/02/63
update 11/02/63 
 

 

"ค่าย “ทักษะชีวิต” นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ”

ผู้อำนวยการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน อธิษฐานขอพรในการเดินทางของนักเรียนไปค่าย “ทักษะชีวิต” นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นักเรียนได้เรียนรู้ในชีวิตชาวค่ายตามที่เคยเรียนในโปรแกรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทั้งการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ ได้ฝึกทักษะชีวิต การทำงานร่วมกัน ความรัก ความสามัคคี ตรงกับ Wattana Characters ที่โรงเรียนได้บ่มเพาะปลูกฝัง ณ ค่ายนวภพ อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี