23

sent 06/02/63
update 06/02/63 
 

 

"การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563”

ระดับประถมศึกษาจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเอลลินวู้ด