23

sent 03/02/63
update 03/02/63 
 

 

"โครงการ “เด็กไทยดูดี มีพลานามัย”

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานน์ และคณะกรรมการโครงการ “เด็กไทยดูดี มีพลานามัย” ในการมานิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการ “เด็กไทยดูดี มีพลานามัย” ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายและได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการฯ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563