23

sent 30/01/63
update 30/01/63 
 

 

"เสวนาหัวข้อต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คำสอนพ่อ ศาสตร์พระราชา) ในยุคศตวรรษที่ 21”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดเสวนาหัวข้อต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คำสอนพ่อ ศาสตร์พระราชา) ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้แก่ เรื่องการลงทุน, การใช้ชีวิต Life Style, การศึกษา, การบริหารเวลา และ การใช้สื่อ Social Media โดยเชิญศิษย์เก่าและผู้บริหารสาขาวิชาชีพต่างๆมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 9-22 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 130 ปีฯ โดยมีอาจารย์นภาวรรณ จินตชิน ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม