23

sent 27/01/63
update 27/01/63 
 

 

"จิตสาธารณะ”

อาจารย์ปริศนา ศรีภูวงศ์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลปะ แสดงศักยภาพและความมีจิตสาธารณะ โดยการวาดภาพระบายสี ผนังตึกเรียนของระดับปฐมวัย เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับน้องๆ

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563 ณ อาคารนีลสันเฮส์