23

sent 24/01/63
update 24/01/63 
 

 

"การแข่งขันประกอบอาหาร “พลิกโฉมน้ำพริกไทยให้มี Style และ High Value”

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวชนัญชิดา จันทร์แสงศรี , นางสาวชลธิดา สีเชียงพิม และ นางสาวอทิตยา พรหมม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร “พลิกโฉมน้ำพริกไทยให้มี Style และ High Value ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563

โดยมี อาจารย์สิริวัฒน์ บัวประยูร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ เป็นผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน