23

sent 24/01/63
update 24/01/63 
 

 

" กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ด้วย Game based Learning ”

อาจารย์มลฤดี ขวัญชุม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ด้วย Game based Learning นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา การวางแผนการทำงาน ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์เกมลานละเล่น Voyage กรุงเทพมหานคร