23

sent 21/01/63
update 21/01/63 
 

 

"คณะนักร้องเด็กจากคริสตจักรอนนูรี ประเทศเกาหลีใต้ ”

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะนักร้องเด็กจากคริสตจักรอนนูรี ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นคริสตจักรเริ่มแรกที่ได้ก่อตั้งพันธกิจ CGNTV (พันธกิจการเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเจ้า) ในโอกาสมาหนุนใจและส่งต่อพระพรผ่านทางเสียงเพลง เกี่ยวกับพระเจ้าให้แก่คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอายะดา กีรินกุล