23

sent 21/01/63
update 21/01/63 
 

 

"กิจกรรมหนูน้อยไอที ”

กิจกรรมหนูน้อยไอที ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในหัวข้อ "Shake it Shake it" เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับ Micro:bit เพื่อนับจำนวนการเขย่า(Shake) จากการเคลื่อนไหวของร่างกาย นักเรียนทำกิจกรรมนี้ด้วยความสนุกสนาน วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา