23

sent 14/01/63
update 14/01/63 
 

 

"การอบรมเชิงปฏิบัติ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน”

การอบรมเชิงปฏิบัติ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน” วิทยากร นำโดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี และทีมงาน ได้แก่ ผศ.ดร.ดนุชา ปนคำ , ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์ และ ดร.ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา โดยมีผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และผู้บริหาร ครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้เข้าร่วมฟังบรรยายเพื่อร่วมกันสร้างสมรรถนะเด็กไทยผ่านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทของโรงเรียน
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์