23

sent20/12/62
update 20/12/62 
 

 

"นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา”

อาจารย์อรุณศรี อัครปัญญาธร ผู้ช่วยผู้จัดการ อธิษฐานเผื่อสำหรับการเดินทางไปทัศนศึกษาของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งการไปทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร ประวัติศาสตร์ และศิลปะวัฒนธรรมแขนงต่างๆ วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562